na INLIS000000000004812 20200109080232 0010-0120000046 ta 200109 0 978-602-72831-2-1 551.6297 551.6297 M. a M. Ghufrab H. Kaordi K Angin, Awan dan Hujan dalam Al, Quran : - / M. Ghufrab H. Kaordi K Cet. 1 Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2017 xviii, 148 hlm : ilus ; 24 cm Climatologi Islam - -